خانه حیوانات پیشیینه و هرآنچه در مورد‭ ‬اسب می خواهید بدانید

پیشیینه و هرآنچه در مورد‭ ‬اسب می خواهید بدانید

۱۱۷۹
پیشیینه و هرآنچه در مورد‭ ‬اسب می خواهید بدانید

بیش‭ ‬از‭ ‬۴۰۰‭ ‬نژاد‭ ‬اسب‭ (Horse) ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬بزرگترین‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬تا‭ ‬۵‭/‬۱‭ ‬تن‭ ‬هم‭ ‬می‌تواند‭ ‬وزن‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬کوچکترین‭ ‬آنها‭ ‬هم‭ ‬اندازه‭ ‬سگ‭ ‬هستند‭. ‬همه‭ ‬اینها‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬جد‭ ‬مشترک‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬hyracotherium‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‌اند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬یک‭ ‬روباه‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬Hyracotherium‭ ‬۶۰‭ ‬تا‭ ‬۷۰‭ ‬میلیون‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬می‌زیسته‭ ‬و‭ ‬علفخوار‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬حیوانات‭ ‬در‭ ‬جنگل‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کردند‭. ‬در‭ ‬دست‌ها‭ ‬۴‭ ‬انگشت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پا‌ها‭ ‬۳‭ ‬انگشت‭ ‬داشتند‭.‬ ۲۵‭ ‬تا‭ ‬۳۵‭ ‬میلیون‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬mesohippus‭ ‬پدید‭ ‬آمد‭ ‬که‭ ‬هم‭ ‬اندازه‭ ‬گوسفند‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬دست‌ها‭ ‬۳‭ ‬انگشت‭ ‬داشت‭. ‬این‭ ‬موجودات‭ ‬از‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬مراتع‭ ‬رفتند‭ ‬و‭ ‬دندان‌ها‭ ‬برای‭ ‬چرا‭ ‬کردن‭ ‬تکامل‭ ‬یافت‭.‬ ۱۰‭ ‬تا‭ ‬۲۵‭ ‬میلیون‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬merychyppus‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آمد‭ ‬که‭ ‬هم‭ ‬اندازه‭ ‬Shetland‭ ‬pony‭ ‬بود‭. ‬برای‭ ‬زندگی‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬باز‭ ‬و‭ ‬چرا‭ ‬کردن‭ ‬بسیار‭ ‬تطابق‭ ‬یافته‭ ‬بودند‭.‬ بعد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬حدود‭ ‬۲‭ ‬تا‭ ‬۷‭ ‬میلیون‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬pilohippus‭ ‬پدید‭ ‬آمد‭ ‬که‭ ‬هم‭ ‬اندازه‭ ‬یک‭ ‬welsh‭ ‬pony‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬موجودات‭ ‬قبلی‭ ‬بسیار‭ ‬سریع‌تر‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬موجود‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬ساختار‭ ‬سم‭ ‬پدید‭ ‬آمد‭.‬ کمتر‭ ‬از۲‭ ‬میلیون‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬equus‭ ‬پدید‭ ‬آمد‭ ‬که‭ ‬بسیار‭ ‬شبیه‭ ‬به‭ ‬przewalski’s‭ ‬horse‭ (‬آخرین‭ ‬اسب‭ ‬وحشی‭ ‬زنده‭ ‬امروزه‭) ‬بود‭.‬ در‭ ‬طول‭ ‬این‭ ‬۷۰‭ ‬میلیون‭ ‬سال‭ ‬اندازه‭ ‬اسب‭ ‬بزرگ‌تر‭ ‬شد‭ ‬کمر‭ ‬صاف‌تر‭ ‬شد‭ ‬دندان‌ها‭ ‬برای‭ ‬چرا‭ ‬کارآمد‌تر‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬تعداد‭ ‬انگشتان‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬عدد‭ ‬کاهش‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬ناخن‭ ‬این‭ ‬انگشت‭ ‬سم‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬کرد‭.‬ Equus‭ ‬در‭ ‬آسیا‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬شمال‭ ‬آفریقا‭ ‬پراکنده‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬موجودات‭ ‬در‭ ‬مسیر‌های‭ ‬متفاوت‭ ‬مهاجرت‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوا‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬تغذیه‌ای‭ ‬متفاوت‭ ‬روبرو‭ ‬شدند‭ ‬واین‭ ‬تفاوت‌ها‭ ‬زمینه‭ ‬ساز‭ ‬تفاوت‭ ‬در‭ ‬ظاهر‭ ‬اسب‌ها‭ ‬شد‭. ‬ اکثر‭ ‬این‌ها‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬گونه‭ ‬و‭ ‬جنس‭ ‬بودند‭ ‬یعنی‭ ‬Equus‭ ‬caballus‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بین‭ ‬گونه‌های‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬Equus‭ ‬پدید‭ ‬آمد‭. ‬در‭ ‬آفریقا‭ ‬گونه‌هایی‭ ‬نظیر‭ ‬گوره‌خر،‭ ‬الاغ‭ ‬و‭ ‬quagga‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آسیا‭ ‬گونه‌هایی‭ ‬نظیر‭ ‬kiang‭ ‬و‭ ‬onager‭ ‬پدید‭ ‬آمد‭.‬ اسب‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬شمالی‭ ‬مانند‭ ‬روسیه‭ ‬و‭ ‬بریتانیا‭ ‬قرار‭ ‬گرفتند‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬شرایط‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوایی‭ ‬پوشش‭ ‬ضخیم‭ ‬پیدا‭ ‬کردند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬مناطق‭ ‬غذا‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬کافی‭ ‬بود‭ ‬لذا‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬اندازه‭ ‬بزرگ،‭ ‬چاق‭ ‬و‭ ‬نیرومند‭ ‬شدند‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬سرعت‭ ‬آنها‭ ‬کاسته‭ ‬شد‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬چون‭ ‬جا‌های‭ ‬زیادی‭ ‬برای‭ ‬پنهان‭ ‬شدن‭ ‬داشتند‭ ‬پس‭ ‬نیازی‭ ‬به‭ ‬سریع‭ ‬بودن‭ ‬برای‭ ‬فرار‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬شکارچیان‭ ‬نداشتند‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬اسب‌ها‭ ‬cold‭-‬blood‭ ‬گویند‭. ‬اسب‌هایی‭ ‬نظیر‭ ‬percheron‭ ‬و‭ ‬shire‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دسته‭ ‬قرار‭ ‬گیرند‭ . ‬به‭ ‬علت‭ ‬اندازه‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬بدنی‭ ‬،‭ ‬این‭ ‬نژاد‭ ‬ها‭ ‬بیشتر‭ ‬برای‭ ‬کشیدن‭ ‬گاری‭ ‬و‭ ‬کارهای‭ ‬کشاورزی‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬گیرند‭.‬ اسب‌های‭ ‬مناطق‭ ‬جنوبی‭ ‬مانند‭ ‬شمال‭ ‬آفریقا‭ ‬و‭ ‬آسیا‭ ‬بسیار‭ ‬شرایط‭ ‬متفاوتی‭ ‬از‭ ‬شمالی‌ها‭ ‬داشتند‭. ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوا‭ ‬سرد‭ ‬نبود‭ ‬لذا‭ ‬پوشش‭ ‬آنها‭ ‬نازک‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬لایه‭ ‬چربی‭ ‬اضافه‭ ‬پیدا‭ ‬نکردند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬مناطق‭ ‬غذا‭ ‬کم‌یاب‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬زیاد‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬اندازه‭ ‬بزرگ‭ ‬نشدند‭. ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬مناطق‭ ‬کمی‭ ‬برای‭ ‬پنهان‭ ‬شدن‭ ‬وجود‭ ‬داشت‭ ‬لذا‭ ‬سریع‭ ‬بودن‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬اسب‌ها‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬دسته‭ ‬hot‭-‬blood‭ ‬گویند‭. ‬نژاد‌هایی‭ ‬مانند‭ ‬عرب‭ ‬و‭ ‬بارب‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دسته‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرند‭.‬ این‭ ‬نژادها‭ ‬تا‭ ‬مدت‌ها‭ ‬خالص‭ ‬ماندند‭ ‬زیرا‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬نژاد‌ها‭ ‬ارتباطی‭ ‬نداشتند‭ ‬تا‭ ‬اینکه‭ ‬با‭ ‬گسترش‭ ‬و‭ ‬پراکنده‭ ‬شدن‭ ‬بیشتر،‭ ‬اسب‌ها‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬ارتباط‭ ‬پیدا‭ ‬کردند‭. ‬hot‭-‬blood‭ ‬ها‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬آمیزش‭ ‬یافتند‭ ‬و‭ ‬نژاد‌های‭ ‬hot‭-‬blood‭ ‬بیشتری‭ ‬پدید‭ ‬آمد‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬cold‭-‬blood‭ ‬ها‭ ‬نیز‭ ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاد‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬cold‭-‬bloodها‭ ‬با‭ ‬hot‭-‬blood‭ ‬ها‭ ‬آمیزش‭ ‬یافتند‭ ‬و‭ ‬نژاد‭ ‬های‭ ‬warm‭-‬blood‭ ‬پدید‭ ‬آمد‭.‬

اسب

مشاهده و خرید لوازم و انواع غذای سگ در فروشگاه


با ما همراه شوید در شبکه ای مملو و غنی از مطلب، عکس و کلیپ

پسندیدید؟

در خبرنامه ثبت نام کنید و اخبار جدید را در ایمیل خود دریافت کنید